Species distribution and antibiotic resistance in Shandong, China: 2010–2016

Zhiming Jiang, Yuke Zhang, Yibing Zhu, Linlin Zhang, Chong Li, Jian Xie, Yongming Yao, Bin Du, Xiuming Xi, Yiqing Qu