The value of Doppler assessment in transthoracic echocardiography in critically ill patients

Ka Man Fong, Shek Yin Au, Sai Kwong Yung, Hiu Lam Helen Wu, George Wing Yiu Ng