Emergency preparedness for COVID-19: experience from one district general hospital in Wuhan

Yuetian Yu, Chunhui Xu, Cheng Zhu, Qingyun Li, Erzhen Chen