Malposition of femoral venous catheter into the hepatic vein

Kentaro Tokunaga, Shoichiro Kusunoki, Yurika Hanazono, Teruhiko Mizumoto