Successful removal of cranial migrated intravitreal perfluorocarbon through a lumbar puncture

Lin Chen, Zhongheng Zhang, Qing Wang, Yizhan Guo, Binbin Ren, Hongying Ni